_DSC4499.jpg

Egen lov om forretningshemmeligheter

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til lov om vern av forretningshemmeligheter på høring.

Regler til vern om forretningshemmeligheter er i dag å finne i markedsføringsloven og i straffeloven.

Gjeldende regler foreslås nå erstattet med en egen, ny lov.

Loven skal gjennomføre EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett.

Forslaget inneholder en (ny) legaldefinisjon av begrepet «forretningshemmeligheter», og vil i hovedsak innføre endringer i terminologi og lovteknisk utforming.

På noen punkter foreslås imidlertid en viss utvidelse av hva som vil utgjøre rettsstridig inngrep i en forretningshemmelighet.

Forslaget har også til hensikt å klargjøre hvilke sanksjoner og tiltak som en innehaver av forretningshemmeligheter kan påberope seg ved et rettstridig inngrep, herunder dom om forbud, tilkjennelse av vederlag og erstatning, midlertidig forføyning, ileggelse av straff, samt pålegg fra domstolene om en rekke tiltak for å motvirke virkningene av rettstridig inngrep.

Høringsfristen er 15. februar 2019.

Henrik Garmann.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no

Det foreslås en viss utvidelse av hva som vil utgjøre rettsstridig inngrep i en forretningshemmelighet.