_DSC3644.jpg

Forslag om endringer i aksjelovene § 3-8 og § 8-10

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i to sentrale bestemmelser i aksje- og allmennaksjeloven.

Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet høringsforslag om endringer i aksje- og allmennaksjeloven § 3-8 om avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse og i § 8-10 om kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet.

Departementet foreslår endringer i anvendelsesområdet for § 3-8 ved å endre definisjonen av «nærstående» og knytte verdien av selskapets ytelse til selskapets balanse i stedet for til selskapets aksjekapital.

Det foreslås at styret alene kan inngå avtaler med nærstående, i motsetning til dagens krav om behandling i generalforsamling. Styret pålegges imidlertid en meldeplikt overfor aksjonærene om forestående avtaler med nærstående. Det kreves ikke at revisor skal bekrefte eller utarbeide meldingen.

Gjeldende unntak i § 3-8 blir i hovedsak videreført som unntak fra krav om melding.

Endringer i § 8-10 var på høring også i 2016. Et sentralt tema i flere av høringsuttalelsene var forholdet mellom § 8-10 og § 8-7 om kreditt til aksjeeiere. På denne bakgrunn foreslår departementet nå at det inntas tilsvarende unntak i aksjeloven § 8-10 som i § 8-7, slik at aksjeselskap kan gi finansiell bistand til tredjeperson ved erverv av aksjer i selskapet dersom ervervet danner et konsern. 

Forskriften om unntak for eiendomsselskaper foreslås som følge av dette opphevet. Det samme gjelder adgangen til søke dispensasjon i enkeltsaker.

Det foreslås ytterligere krav til innholdet i redegjørelsen som skal utarbeides før det gis finansiell bistand. I tillegg foreslås at redegjørelsen også for aksjeselskap skal meldes til Foretaksregisteret og kunngjøres før den finansielle bistanden gis.

Høringsfristen er 14. mars 2019

 

Les hele høringsnotatet her

HenrikGarmann_portrait.jpg

Henrik Garmann
hg@gmco.no

BrendanStewartMitchell_portrait.jpg

Brendan Stewart Mitchell
bsm@gmco.no