_DSC3644.jpg

Regjeringen vil endre akvakulturloven for å unngå søksmål

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i akvakulturloven for å unngå søksmål om hjemmelsgrunnlaget for å senke produksjonskapasiteten i røde produksjonsområder.

Som kjent har flere aktører i akvakulturnæringen stilt spørsmål om det er tilstrekkelig hjemmel i akvakulturloven for å kreve senking av produksjonskapasitet, og det er varslet erstatningssøksmål mot staten dersom en beslutning om reduksjon i produksjonskapasitet blir gjennomført.

Til tross for at departementet holder fast ved at akvakulturloven gir klar hjemmel til å redusere produksjonskapasitet i røde områder, har det nå sendt på høring forslag til lovendring.

Forslaget går ut på å innta følgende ordlyd enten i eksisterende § 9 eller i en ny § 10 a:

«Dersom det er nødvendig av hensynet til miljøet kan departementet i forskrift endre tillatelsers omfang og redusere muligheten til å utnytte tillatelser innenfor ett eller flere nærmere angitte områder.»

Høringsfristen er kort og fastsatt til 22. februar 2019.

 

Les hele høringsnotatet her

HenrikGarmann_portrait.jpg

Henrik Garmann
hg@gmco.no