_DSC3572.jpg

Finanstilsynets nye AIF-rundskriv gir begrenset veiledning om prosjektfinansiering

Finanstilsynet publiserte denne uken et nytt rundskriv (9/2019) om definisjonen av alternative investeringsfond, med særlig fokus på prosjektfinansieringsselskaper.

Prosjektfinansiering er utbredt for næringseiendom og shipping og vil i mange tilfeller anses som «alternative investeringsfond» etter AIF-loven.

I så fall kreves at det er utpekt AIF-forvalter som er ansvarlig for forvaltning og markedsføring, og som har plikt til å sørge for at virksomheten drives i samsvar med kravene i AIF-loven. AIF-forvalter må enten ha konsesjon eller være registrert som AIF-forvalter hos Finanstilsynet. Av dette følger at det både ved etablering av prosjektfinansieringsselskaper, og for eksisterende virksomheter, er viktig å ta stilling til om AIF-loven kommer til anvendelse. Andeler i eksisterende virksomheter som må anses som alternative investeringsfond, men som hittil ikke er klassifisert som dette, kan ikke markedsføres fremover uten at AIF-forvalter er utpekt.

Svaret på om virksomheten omfattes beror på en konkret vurdering.

Finanstilsynets formål med rundskrivet er å utdype de generelle vurderingskriteriene tilsynet vil benytte i sin tilsynspraksis. For virksomheter hvor det er uklart om AIF-loven etter sin ordlyd kommer til anvendelse, bidrar rundskrivet kun i begrenset grad til avklaring utover det som allerede følger av forarbeidene til AIF-loven, AIF-forskriften og ESMAs retningslinjer.

Det er imidlertid grunn til å forvente at Finanstilsynet vil intensivere sitt fokus på virksomheter hvor kapital er innhentet fra flere investorer uten forutsetninger for å involvere seg i driften, men med forventninger om aggregert avkastning basert på en uttalt investeringsstrategi.

 

Les hele rundskrivet her

Henrik Garmann.jpg
Henrik Garmann
Advokat (H)
hg@gmco.no
_DSC4288.jpg
Brendan Stewart Mitchell
Advokat
bsm@gmco.no