_DSC3572.jpg

Endringer i aksjeloven vil gi bankene utvidede sikkerhetsmuligheter ved oppkjøpsfinansiering

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i aksjelovgivningen, blant annet i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv.

Fredag la regjeringen frem Prop. 135 L (2018-2019). Det foreslås å innføre konsernunntak i aksjeloven § 8-10. Forslaget åpner med andre ord for finansiell bistand fra målselskapet uten hensyn til utbyttebegrensningen så lenge transaksjonen leder til at det dannes et konsern mellom kjøper og målselskapet. 

Nå er det kun transaksjoner med såkalte eiendomsselskaper som nyter godt av et generalunntak. I transaksjoner som involverer målselskaper med annen virksomhet er man henvist til utbyttebegrensningen eller å søke dispensasjon fra departementet. 

I tilknytning til det foreslåtte konsernunntaket gjelder det i utgangspunktet ingen begrensninger for hvilken finansiell bistand som ytes. I prinsippet vil målselskapet kunne stille alle former for pant og annen sikkerhet eller yte kreditt. 

For styret i målselskapet vil det imidlertid være viktig å foreta en nøye vurdering av hvordan den finansielle bistanden vil påvirke selskapets likviditet og kapitalforhold. 

Mer om regjeringens forslag:

Kapittel 3 i unntaksforskriften til aksjeloven § 8-10 foreslås fjernet. Hva betyr dette for kjøp og salg av eiendomsselskaper?

Endringer i reglene om oppkjøpsfinansiering bør få konsekvenser for avtaleutformingen ved kjøp og salg av eiendomsselskaper

Les hele lovforslaget her

Henrik Garmann.jpg
Henrik Garmann
Advokat (H)
hg@gmco.no