_DSC3569.jpg

Endringer i reglene om oppkjøpsfinansiering bør få konsekvenser for avtaleutformingen ved kjøp og salg av eiendomsselskaper

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i aksjelovgivningen, blant annet i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv.

Fredag la regjeringen frem Prop. 135 L (2018-2019). Det foreslås å innføre konsernunntak i aksjeloven § 8-10 og å oppheve gjeldende kapittel 3 i unntaksforskriften om eiendomsselskaper.

Ved kjøp og salg av eiendomsselskaper som oppfyller vilkårene i gjeldende unntaksforskrift er forholdet til aksjeloven § 8-10 sjelden gjenstand for særlig utfyllende regulering i aksjekjøpsavtalen. I de fleste tilfeller inntas kun en betingelse om at målselskapet skal oppfylle de forholdsvis lett tilgjengelige vilkårene som følger av unntaksforskriften.

Blir regjeringens forslag vedtatt medfører dette imidlertid at fokus flyttes fra unntaksforskriftens vilkår til styret i målselskapet. Før den finansielle bistanden ytes, i praksis før målselskapet forplikter seg til å stille sikkerhet overfor kjøpers bank, stilles det forholdsvis strenge krav til saksbehandlingen i målselskapet. 

Styret i målselskapet skal foreta kredittvurdering av kjøper og utarbeide en redegjørelse som blant annet må inneholde en vurdering av konsekvenser for selskapets egenkapital og likviditet. I tillegg må styret avgi en erklæring om at det er i selskapets interesse å yte den finansielle bistanden. Forslaget om finansiell bistand skal godkjennes av generalforsamlingen og redegjørelsen og erklæringen skal sendes til Foretaksregisteret. 

Med tanke på at styret i målselskapet vil være selgers styre og vil bli skiftet ut på closing, er det god grunn til å adressere denne prosessen tidlig i forhandlingene og direkte i aksjekjøpsavtalen. Det vil være en ubetinget fordel å unngå overraskelser like før closing fordi styret i målselskapet ikke kan innestå for den sikkerhetsløsning som kjøper har regnet med for å kunne gjennomføre transaksjonen. Det kan heller ikke utelukkes at målselskapets styre vil betinge seg skadesløsholdelse fra kjøper for å yte nødvendig medvirkning.

Mer om regjeringens forslag:

Kapittel 3 i unntaksforskriften til aksjeloven § 8-10 foreslås fjernet. Hva betyr dette for kjøp og salg av eiendomsselskaper?

Endringer i aksjeloven gir bankene utvidede sikkerhetsmuligheter ved oppkjøpsfinansiering

Les hele lovforslaget her

 

Henrik Garmann.jpg
Henrik Garmann
Advokat (H)
hg@gmco.no