_DSC3644.jpg

Regjeringen foreslår nye regler for tiltak i eksisterende byggverk

Regjeringen fremmer i ny proposisjon (Prop. 64 L (2020–2021) forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova.

Proposisjonen inneholder i hovedsak forslag til endringer i plan- og bygningsloven, særlig regelverket som gjelder for eksisterende byggverk.  

Plan- og bygningsloven og de tekniske kravene er i stor grad utformet med tanke på nye byggverk. Kravene vil ofte også gjelde ved arbeid på eksisterende byggverk, og kan da være dyre og vanskelige å oppfylle. Målet med proposisjonen er at regelverket gir kommunen handlingsrom til å stille krav som lar seg oppfylle i praksis, og som kan tilpasses det aktuelle byggverkets fysiske forutsetninger. 

Regjeringen foreslår derfor at så lenge det er forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø, skal kommunen, ved behandling av søknad om unntak fra tekniske krav, kunne legge vekt på byggverkets alder, type, formål, tekniske tilstand og bevaringsverdi. Dersom endringen blir vedtatt må det antas at regelen kan få stor praktisk betydning for rehabilitering og utnyttelse av eksisterende byggverk. 

Videre inneholder proposisjonen forslag til regler for oppdeling av boenheter til hybler («hyblifisering») i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven. 

I eierseksjonsloven foreslår regjeringen å innta en ny regel som fastsetter at bruksenheter ikke kan bygges om, eller på annen måte tilrettelegges, som bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning, uten at seksjonseier først har fått samtykke fra årsmøtet med to tredjedels flertall. 

I plan- og bygningsloven foreslår regjeringen at det gis hjemmel til å vedta bestemmelser om oppdeling av boenhet til hybler, både i kommuneplanens arealdel og i regulerings-plan.

Proposisjonen omhandler også flere andre endringer i plan- og bygningsloven, herunder tydeliggjøring av hva som menes med hovedombygging, samt forslag til en endring i matrikkellova som presiserer muligheten for direkte dialog med eier eller annen rettighetshaver til eiendom om opplysninger som er registrert i matrikkelen.

Les hele proposisjonen her: 

Prop. 64 L (2020-2021)

 

ArildSolheimsnes_portrait.jpg
Arild Solheimsnes
as@gmco.no

Dersom endringen blir vedtatt må det antas at regelen kan få stor praktisk betydning for rehabilitering og utnyttelse av eksisterende byggverk.