20. desember 2020

Regjeringen foreslår nye regler for tiltak i eksisterende byggverk

Regjeringen fremmer i ny proposisjon (Prop. 64 L (2020–2021) forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova.

Les mer

20. april 2020

Høring om nedsettelse av inkassogebyrer og -salærer

Les høringsuttalelsen fra Garmann Mitchell til forslaget om nedsettelse av inndrivingskostnader

Les mer

29. mars 2020

Forskrift om unntak fra regler om fysiske møter i AS og ASA

Regjeringen har gitt forskrift om unntak fra regler om fysiske møter i AS og ASA.

Les mer

20. mars 2020

Statsgaranti til SMB

Regjeringen har foreslått statsgaranti på 90 % for nye lån til små og mellomstore bedrifter.

Les mer

13. mars 2020

Korona og kontrakt

Kan pandemien gi rett til bortfall og omlegging av kontraktsforpliktelser som force majeure?

Les mer

3. februar 2020

Avklarende dom fra Høyesterett om tolkningen av begrepet «innsigelser» i landbaserte entreprisekontrakter

Høyesterett avsa 31. januar 2020 (HR-2020-228-A) en avklarende dom om hvilke krav som stilles til «innsigelser» mot underentreprenørens sluttoppstilling etter NS 8415.

Les mer

15. januar 2020

«Konstitusjonell, kollektiv kollaps» 
- Advokat Eirik Vinje om EØS-avtalen og juristutdanningen i VG og Minerva

Eirik Vinje i Garmann Mitchell har kastet seg inn i debatten i kjølvannet av den såkalte NAV-skandalen.

Les mer

24. juni 2019

Endringer i reglene om oppkjøpsfinansiering bør få konsekvenser for avtaleutformingen ved kjøp og salg av eiendomsselskaper

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i aksjelovgivningen, blant annet i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv.

Les mer

24. juni 2019

Endringer i aksjeloven vil gi bankene utvidede sikkerhetsmuligheter ved oppkjøpsfinansiering

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i aksjelovgivningen, blant annet i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv.

Les mer

24. juni 2019

Kapittel 3 i unntaksforskriften til aksjeloven § 8-10 foreslås fjernet. Hva betyr dette for kjøp og salg av eiendomsselskaper?

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i aksjelovgivningen, blant annet i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv.

Les mer

7. juni 2019

Finanstilsynets nye AIF-rundskriv gir begrenset veiledning om prosjektfinansiering

Finanstilsynet publiserte denne uken et nytt rundskriv (9/2019) om definisjonen av alternative investeringsfond, med særlig fokus på prosjektfinansieringsselskaper.

Les mer

25. april 2019

Digitalisert eiendomshandel i Altinn

Kartverket og Altinn har fått klarsignal til en ny tjeneste som skal heldigitalisere prosessen rundt eiendomshandel. Tjenesten er utviklet i samråd med bransjeorganisasjoner og markedsaktører og sk...

Les mer

15. april 2019

Forslag om generell omgåelsesregel i skatteloven

Regjeringen har i Prop. 98 L (2018-2019) fremmet forslag til lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteloven § 13-2.

Les mer

13. februar 2019

Ny forskrift om forbrukslån vedtatt

Finansdepartementet vedtok 12. februar en ny forskrift om finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.

Les mer

3. februar 2019

Regjeringen vil endre akvakulturloven for å unngå søksmål mot staten

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i akvakulturloven for å unngå søksmål om hjemmelsgrunnlaget for å senke produksjonskapasiteten i røde produksjonsområder.

Les mer

2. februar 2019

Forslag om endringer i aksjelovene § 3-8 og § 8-10

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i to sentrale bestemmelser i aksje- og allmennaksjeloven.

Les mer

26. desember 2018

Deltidsansattes fortrinnsrett styrkes i 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 er det inntatt en presisering i arbeidsmiljøloven § 14-3 om at fortrinnsretten også omfatter del av en utlyst stilling.

Les mer

21. desember 2018

God jul og godt nyttår!

Les mer

20. desember 2018

Flere endringer i aksjelovene i 2019

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksje- og allmennaksjeloven.

Les mer

30. november 2018

Egen lov om forretningshemmeligheter

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til lov om vern av forretningshemmeligheter på høring.

Les mer

27. september 2018

Møterett for Høyesterett

Advokat Henrik Garmann har fått tillatelse til å være advokat ved Høyesterett.

Les mer

7. april 2018

Oppjustering av terskelverdier for anskaffelser

Regjeringen justerer opp samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser

Les mer

3. oktober 2017

Ny mann på laget

Vi ønsker velkommen Andreas Kleven Rasmussen som ny advokatfullmektig i Garmann Mitchell

Les mer

3. august 2017

Advokat/advokatfullmektig

Vi søker advokatfullmektig til vårt kontor i Bergen. Både nyutdannede og de med 1-3 års erfaring er velkommen til å søke.

Les mer

24. april 2017

Tidsbegrenset bruksendring kan gi mer fleksibel bruk av næringseiendom

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå foreslått å lovfeste adgangen til tidsbegrensede bruksendringer.

Les mer

24. april 2017

Digitalisering og andre forenklinger for aksjeselskaper

Et nytt lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet legger opp til enklere regler om saksbehandling og dokumentasjon i aksjeselskaper

Les mer

19. januar 2017

Høyesterett opprettholder tinglysingsdom

Om rettsvern for erverv av fast eiendom ved fisjon

Les mer

16. desember 2016

Endringer for eierseksjoner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fremlagt sitt forslag til ny eierseksjonslov.

Les mer

25. november 2016

Forslag om billigere boligbygging

Ny byggteknisk forskrift på høring

Les mer

25. oktober 2016

Flere endringer i aksjeloven

Utvalget som i januar 2016 ble oppnevnt for å evaluere og eventuelt å foreslå ytterligere endringer i aksjelovgivningen, la fredag 21. oktober 2016 frem resultatet av sitt arbeid.

Les mer

7. juli 2016

Nye garantiregler kan gi boligentreprenører betydelige besparelser

En evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova og endringsforslag er nå fremlagt og sendt ut på høring.

Les mer

20. juni 2016

Arbeidsgivere må være forberedt på et mer omfattende varslingsregelverk

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling og skal nedsette ekspertutvalg for å undersøke behovet for ytterligere endringer.

Les mer

7. juni 2016

Nye retningslinjer for planlegging i sjø kan gi oppdrettere klarere rammevilkår

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider for tiden med et nytt rundskriv og en ny veileder om arealplanlegging i sjøområder.

Les mer

2. juni 2016

Nye regler tilrettelegger for landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok 1. juni å gjøre endringer i akvakulturforskriftene.

Les mer

22. april 2016

Ny personvernlovgivning kan gi næringslivet mer ansvar - og frihet

EU-parlamentet har nå vedtatt en ny personvernforordning som skal erstatte det gjeldende personverndirektivet som ble vedtatt for over 20 år siden, i 1995.

Les mer

15. april 2016

Omorganisering av konkurransemyndighetene skal sikre politisk uavhengighet

Stortinget vedtok tidligere i vinter at det skal opprettes et nytt organ for behandling av klager på Konkurransetilsynets vedtak.

Les mer

7. april 2016

Nye EU-direktiver kan endre norsk forbrukervern

EU-kommisjonen har fremlagt forslag til to nye forbrukerdirektiver angående henholdsvis fjernsalg av fysiske varer og salg av digitale varer. Direktivforslagene er nå sendt på høring i Norge.

Les mer

7. mars 2016

Ny dom understreker viktigheten av tinglysning – også ved fisjon

Ethvert erverv av fast eiendom bør, som den store hovedregel, sikres ved tinglysing. En potensiell risiko ved unnlatt tinglysing er at selger går konkurs. Selgers konkursbo vil da med hjemmel i ti...

Les mer

26. februar 2016

Raskere saksbehandling ved oppmåling av eiendommer?

Etter dagens lovgivning har kommunen ansvaret for å måle opp grenser mellom grunneiendommer og det er det kommunens gebyrer, saksbehandlingsregler, og ikke minst saksbehandlingstid som er styrende ...

Les mer

3. februar 2016

På vei mot ny trygg havn for overføring av personopplysninger til USA?

I oktober 2015 slo EU-domstolen som kjent fast at den såkalte Safe Harbor-avtalen var ugyldig.

Les mer

2. februar 2016

Forslag om generelt unntak fra aksjeloven § 8-10

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10

Les mer

22. januar 2016

Ytterligere forenklinger i aksjeloven

Med utgangspunkt i den varslede evalueringen av endringene i aksjeloven fra 2013 har Regjeringen i dag oppnevnt et nytt utvalg som i tillegg har fått i oppgave å vurdere ytterligere endringer i aks...

Les mer

14. januar 2016

Digitalisering av inkasso og tvangsfullbyrdelse

Inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven stiller begge på sentrale punkter krav til bruk av papirpost som eneste lovlige kommunikasjonsmiddel mot skyldner, med den konsekvens at en digitalisering a...

Les mer

18. desember 2015

God jul og godt nytt år

Les mer

17. desember 2015

Garmann Mitchell bistår ved salget av Bømlo Brønnbåtservice

Sølvtrans kjøper Bømlo Brønnbåtservice

Les mer