30. november 2018

Egen lov om forretningshemmeligheter

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til lov om vern av forretningshemmeligheter på høring.

Les mer

27. september 2018

Møterett for Høyesterett

Advokat Henrik Garmann har fått tillatelse til å være advokat ved Høyesterett.

Les mer

7. april 2018

Oppjustering av terskelverdier for anskaffelser

Regjeringen justerer opp samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser

Les mer

3. oktober 2017

Ny mann på laget

Vi ønsker velkommen Andreas Kleven Rasmussen som ny advokatfullmektig i Garmann Mitchell

Les mer

3. august 2017

Advokat/advokatfullmektig

Vi søker advokatfullmektig til vårt kontor i Bergen. Både nyutdannede og de med 1-3 års erfaring er velkommen til å søke.

Les mer

24. april 2017

Tidsbegrenset bruksendring kan gi mer fleksibel bruk av næringseiendom

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå foreslått å lovfeste adgangen til tidsbegrensede bruksendringer.

Les mer

24. april 2017

Digitalisering og andre forenklinger for aksjeselskaper

Et nytt lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet legger opp til enklere regler om saksbehandling og dokumentasjon i aksjeselskaper

Les mer

19. januar 2017

Høyesterett opprettholder tinglysingsdom

Om rettsvern for erverv av fast eiendom ved fisjon

Les mer

19. desember 2016

God jul og godt nyttår!

Les mer

16. desember 2016

Endringer for eierseksjoner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fremlagt sitt forslag til ny eierseksjonslov.

Les mer

25. november 2016

Forslag om billigere boligbygging

Ny byggteknisk forskrift på høring

Les mer

25. oktober 2016

Flere endringer i aksjeloven

Utvalget som i januar 2016 ble oppnevnt for å evaluere og eventuelt å foreslå ytterligere endringer i aksjelovgivningen, la fredag 21. oktober 2016 frem resultatet av sitt arbeid.

Les mer

7. juli 2016

Nye garantiregler kan gi boligentreprenører betydelige besparelser

En evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova og endringsforslag er nå fremlagt og sendt ut på høring.

Les mer

20. juni 2016

Arbeidsgivere må være forberedt på et mer omfattende varslingsregelverk

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling og skal nedsette ekspertutvalg for å undersøke behovet for ytterligere endringer.

Les mer

7. juni 2016

Nye retningslinjer for planlegging i sjø kan gi oppdrettere klarere rammevilkår

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider for tiden med et nytt rundskriv og en ny veileder om arealplanlegging i sjøområder.

Les mer

2. juni 2016

Nye regler tilrettelegger for landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok 1. juni å gjøre endringer i akvakulturforskriftene.

Les mer

22. april 2016

Ny personvernlovgivning kan gi næringslivet mer ansvar - og frihet

EU-parlamentet har nå vedtatt en ny personvernforordning som skal erstatte det gjeldende personverndirektivet som ble vedtatt for over 20 år siden, i 1995.

Les mer

15. april 2016

Omorganisering av konkurransemyndighetene skal sikre politisk uavhengighet

Stortinget vedtok tidligere i vinter at det skal opprettes et nytt organ for behandling av klager på Konkurransetilsynets vedtak.

Les mer

7. april 2016

Nye EU-direktiver kan endre norsk forbrukervern

EU-kommisjonen har fremlagt forslag til to nye forbrukerdirektiver angående henholdsvis fjernsalg av fysiske varer og salg av digitale varer. Direktivforslagene er nå sendt på høring i Norge.

Les mer

7. mars 2016

Ny dom understreker viktigheten av tinglysning – også ved fisjon

Ethvert erverv av fast eiendom bør, som den store hovedregel, sikres ved tinglysing. En potensiell risiko ved unnlatt tinglysing er at selger går konkurs. Selgers konkursbo vil da med hjemmel i ti...

Les mer

26. februar 2016

Raskere saksbehandling ved oppmåling av eiendommer?

Etter dagens lovgivning har kommunen ansvaret for å måle opp grenser mellom grunneiendommer og det er det kommunens gebyrer, saksbehandlingsregler, og ikke minst saksbehandlingstid som er styrende ...

Les mer

3. februar 2016

På vei mot ny trygg havn for overføring av personopplysninger til USA?

I oktober 2015 slo EU-domstolen som kjent fast at den såkalte Safe Harbor-avtalen var ugyldig.

Les mer

2. februar 2016

Forslag om generelt unntak fra aksjeloven § 8-10

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10

Les mer

22. januar 2016

Ytterligere forenklinger i aksjeloven

Med utgangspunkt i den varslede evalueringen av endringene i aksjeloven fra 2013 har Regjeringen i dag oppnevnt et nytt utvalg som i tillegg har fått i oppgave å vurdere ytterligere endringer i aks...

Les mer

14. januar 2016

Digitalisering av inkasso og tvangsfullbyrdelse

Inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven stiller begge på sentrale punkter krav til bruk av papirpost som eneste lovlige kommunikasjonsmiddel mot skyldner, med den konsekvens at en digitalisering a...

Les mer

18. desember 2015

God jul og godt nytt år

Les mer

17. desember 2015

Garmann Mitchell bistår ved salget av Bømlo Brønnbåtservice

Sølvtrans kjøper Bømlo Brønnbåtservice

Les mer

27. november 2015

Oppdatering om skjerpede regler om konkurranseforbud

Stortingets arbeids- og sosialkomite har nå sendt forslaget til behandling i Stortinget med enkelte endringer.

Les mer

3. november 2015

Mulig oppmykning av reglene om entreprenørens garantistillelse

Som ledd i regjeringens strategi for boligmarkedet har Justis- og beredskapsdepartementet nylig sendt på høring et forslag om endring i reglene om entreprenørens plikt til å stille garanti ved oppf...

Les mer

20. oktober 2015

Eiendomsskatt – kontraktuelle konsekvenser

Etter rødgrønn valgseier ser det ut til å gå mot innføring av eiendomsskatt i Oslo for første gang på flere tiår. Den nærmere utforming av regelverket er imidlertid fortsatt uavklart.

Les mer

19. august 2015

Mer effektive planprosesser - høring om forslag til endringer i plan- og bygningsloven

Etter at plan og bygningsloven trådte i kraft i 2009/2010, har Regjeringen de senere årene arbeidet med en rekke tiltak som har som siktemål å forenkle og effektivisere planprosessene og gi bedre r...

Les mer

5. august 2015

Avtaleregulering av aksjonærers innsats i selskapet

Ifølge aksjeloven er aksjonærenes eneste forpliktelse å betale inn aksjekapitalen og å velge et styre. Deretter kan de lene seg tilbake og overlate alt til styret og ansatt ledelse. I de fleste sel...

Les mer

25. juni 2015

Endringer i anskaffelsesreglene fra 1. juli

Regjeringen vedtok 12. juni en rekke endringer i forskriftene som regulerer offentlige anskaffelser. Endringene trer i kraft allerede 1. juli i år, og innebærer i hovedsak en oppmykning og en foren...

Les mer

22. juni 2015

Merkur Market - Ny markedsplass for aksjer fra 2016

Oslo Børs etablerer en alternativ markedsplass for opptak til handel og omsetning av både norske og utenlandske aksjer, egenkapitalinstrumenter og andre finansielle instrumenter. Den nye markedspla...

Les mer

12. juni 2015

Forslag om endringer aksjeloven § 8-10

Aksjeloven § 8-10, som regulerer selskapers adgang til å yte finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet, var sist gjenstand for endring i 2013. Departementet arbeider nå med ...

Les mer

12. juni 2015

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli 2015

Regjeringen har et uttalt mål om å oppnå større fleksibilitet i arbeidslivet, å gi flere personer mulighet til å prøve seg i arbeid, samt muligheten til å arbeide lengre før man må avslutte arbeids...

Les mer

8. mai 2015

Høring – avgiftsfritak ved omorganisering av eiendomsselskaper

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt heller ikke skal betale dokumentavgift for eiendom.

Les mer

27. mars 2015

Skjerpede regler om konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Regjeringen har nylig lagt frem et forslag til nye regler om arbeidsgivers mulighet til å beskytte seg mot konkurranse fra en tidligere arbeidstaker etter arbeidsforholdet er over.

Les mer

9. februar 2015

Mattilsynets nye praksis i lusbekjempelsen – ønsket politikk eller et forvaltningsorgan på soloraid?

Mattilsynet har varslet vedtak om vesentlig reduksjon av enkelte fiskeoppdretteres produksjon grunnet overskridelse av lovlig antall lakselus. Tiltaket fremstår som rettslig svært problematisk, skr...

Les mer

14. juni 2014

Lokalenes stand ved tilbakelevering - ofte kime til konflikt

Hvilken stand leieobjektet skal være i ved tilbakelevering er blant de spørsmål som oftest er gjenstand for tvist i leieforhold.

Les mer

20. mars 2014

Høyesterett skjærer gjennom om gjennomskjæring

De fleste næringseiendommer omsettes i dag ved salg av aksjer i eiendomsselskaper. Valg av denne transaksjonsformen synes klart å være motivert av skattemessige hensyn, aktualisert av fritaksmetode...

Les mer

26. mars 2013

Høyesteretts dom i Røeggensaken – stor ståhei for ingenting?

Sist fredag avsa Høyesterett i storkammer dom i den såkalte Røeggensaken. Det har vært knyttet store forventninger til avgjørelsen, først og fremst på grunn av dens potensielle betydning for andre ...

Les mer

19. november 2012

Ny høyesterettsdom om garantitolkning

En viktig kontraktsform over hele næringslivet er garantier for penge- eller naturforpliktelser. Eksempler på det første er en aksjonærs kausjon for selskapets lån, eller at en bank garanterer for ...

Les mer

15. juni 2012

Strasbourgdomstolen mener norske regler om festeavgift strider mot menneskerettighetene

Den 12. juni i år fant Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) at tomtefesteloven § 33 var i strid med Menneskerettighetskonvensjonens (EMK) bestemmelser om vern av eiendomsretten (Protokoll...

Les mer

27. desember 2011

Når bør man forlike en rettssak?

De aller fleste tvistesaker i Norge avgjøres ved forlik. Til tross for de enorme verdiene det disponeres over i slike forliksavtaler, benyttes det her til lands i bemerkelsesverdig liten grad analy...

Les mer