Informasjon om finansiell bistand

Konsernunntaket i aksjeloven § 8-10

Et aksjeselskap kan yte finansiell bistand (for eksempel stille sikkerhet) i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet, ut over rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte når kjøper inngår i samme konsern som selskapet eller ervervet fører til at det dannes et konsern. Før den finansielle bistanden ytes skal følgende være gjennomført:

  • Styret i selskapet skal foreta en kredittvurdering av den som skal motta den finansielle bistanden;
  • styret i selskapet skal utarbeide en redegjørelse for den finansielle bistanden;
  • styret i selskapet skal avgi en erklæring om at om at det er i selskapets interesse å yte bistanden, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i § 3-4 vil være oppfylt;
  • styret i selskapet skal treffe vedtak om å yte den finansielle bistanden;
  • styrets vedtak om finansiell bistand skal godkjennes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring; og
  • styrets redegjørelse og erklæring skal uten opphold og før bistanden ytes, sendes til Foretaksregisteret.

Den finansielle bistanden fra selskapet skal for øvrig ytes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper (jf. aksjeloven § 3-9).

Styremedlemmers selvstendige ansvar

Det enkelte styremedlem i selskapet som skal yte finansiell bistand må i kraft av sine tillitsverv vurdere og ta stilling til disposisjonens betydning for selskapets egenkapital og likviditet, om den er i selskapets interesse og om den risiko selskapet påtar seg er forsvarlig og på balanserte betingelser (vanlige forretningsmessige vilkår).

Utkast til redegjørelse, erklæring og protokoller

Utkast til redegjørelse, erklæring og protokoller fra Garmann Mitchell bygger på informasjon vi har mottatt fra oppdragsgiver. Utkast fra Garmann Mitchell er verken en legal opinion eller en inneståelse for at den konkrete finansielle bistanden vil være i samsvar med de materielle kravene i aksjeloven §§ 8-10, 3-4 eller 3-9.

keyboard_arrow_up