Alminnelige oppdragsvilkår

1. januar 2023

Disse alminnelige oppdragsvilkår (”Oppdragsvilkårene”) gjelder, sammen med en individuell oppdragsbekreftelse, for alle oppdrag
mellom Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma AS (”Advokatfirmaet”) og firmaets klienter (”Klienten”).

Oppdragsvilkårene anses vedtatt når de er mottatt av Klienten, fortrinnsvis pr e-post. Dersom Klienten har innsigelser til
Oppdragsvilkårene, må Klienten gi umiddelbar tilbakemelding til Advokatfirmaet. Oppdraget vil da i normaltilfellet bli avbrutt og påløpt salær vil bli fakturert. Ved gjentatte oppdrag for samme klient vil Oppdragsvilkårene gjelde med mindre annet blir avtalt ved nye oppdrag.

Dersom oppdraget blir avtalt utvidet eller endret på et senere tidspunkt, vil det utvidede/endrede oppdraget bli utført uten ytterligere bekreftelse.

Advokatfirmaets rådgivning ytes på bakgrunn av norsk rett. Eventuelle uttalelser om utenlandsk rett gis kun til informasjon, og kan ikke anses som rådgivning om utenlandsk rett. Advokatfirmaet bistår gjerne med å finne egnet utenlandsk advokat hvis ønskelig. Oppdraget omfatter heller ikke rådgivning om skatte- eller avgiftsspørsmål i noen form med mindre dette uttrykkelig fremgår skriftlig i en egen bekreftelse.

Advokatfirmaet vil bestrebe seg på å ivareta Klientens interesser på best mulig måte. Oppdraget vil bli utført i samsvar med Advokatforskriften og fakturert i samsvar med Advokatforeningens salærveiledning.

Før arbeidet igangsettes vil Advokatfirmaet avklare om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at Advokatfirmaet ikke kan ta på seg oppdraget. Tilsvarende gjelder hvis nye motparter kommer inn i saken på et senere tidspunkt.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt identifikasjonskontroll i samsvar med hvitvaskingsloven. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette økokrim om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

For alle oppdrag vil Advokatfirmaet utnevne en saksansvarlig advokat, og alt arbeid som utføres, skjer på dennes ansvar. Advokatfirmaet vil kunne delegere arbeid internt, ut fra hvilken advokat som har de beste faglige forutsetninger for å løse det aktuelle spørsmål. Dersom Klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil imidlertid dette normalt bli lagt til grunn. Advokatfirmaet benytter e-post som kommunikasjonsform i forhold til Klienten, også hva gjelder forhold omfattet av taushetsplikten. Dersom Klienten ikke ønsker dette, må Advokatfirmaet umiddelbart få melding.

Hvis ikke annet er avtalt, blir saksdokumenter lagret hos oss i 10 år etter sakens avslutning. Deretter vil papirdokumenter normalt bli makulert. Det samme gjelder for dokumenter som er oppbevart elektronisk. Dokumenter som særskilt er deponert hos oss, omfattes ikke av rutinemessig makulering.

Salærfastsettelse skjer primært med utgangspunkt i medgått tid og Advokatfirmaets veiledende timepriser. Ved endelig salærfastsettelse vil Advokatfirmaet i tillegg utøve et skjønn hvor det tas hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, hvor effektivt oppdraget er utført, de verdier saken gjelder, eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget samt de involverte advokaters erfaring og kompetanse. Salær vil bli beregnet fra første møte eller annen kontakt med Klienten om den aktuelle saken og frem til saken er avsluttet.

Advokatfirmaets veiledende timepriser er for tiden mellom kr. 2.400 og kr. 5.000. Timepris for partnere er for tiden mellom kr. 3.800 og kr. 5.000. Advokatfirmaet forbeholder seg retten til å endre timeprisene også for påbegynte oppdrag. Endring finner vanligvis sted hvert halvår. Advokattjenester er pålagt merverdiavgift med 25 % på både salær og eventuelle utlegg/omkostninger i forbindelse med saken. Advokatfirmaets priser er, med mindre annet er opplyst, oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter.

Advokatfirmaet tar ikke saker på såkalt ”no-cure-no-pay”-basis, og vi har etter Advokatforeningens regler ikke anledning til å avtale at vårt salær kun skal fastsettes på prosent- eller andelsbasis i forhold til oppdragets resultat eller gjenstand.

I tillegg til påløpt salær dekker Klienten alle firmaets utgifter ved håndtering av oppdraget, herunder, men ikke begrenset til, rettsgebyr og andre gebyrer, kostnader ved innhenting av dokumentasjon og transport- og kostutgifter ved reise. Klienten kan få alle kostnader dokumentert om ønskelig. Sekretærarbeid av selvstendig art kan bli fakturert særskilt. Det samme gjelder arbeid utført av annet personale. Med mindre annet er skriftlig avtalt, omfatter eventuelle estimater kun forventet salær eksklusive merverdiavgift og skal ikke anses bindende for Advokatfirmaet.

Ser Advokatfirmaet behov for eksterne fagkyndige, herunder utenlandske advokater, skal Advokatfirmaet be om Klientens godkjennelse før slike hyres. Når slike hyres, skal det skje for Klientens regning. Dette gjelder uten hensyn til hvorvidt tredjepartens honorar og utgifter faktureres direkte eller via oss. Vi har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller andre tredjeparter, selv om de er valgt og/eller instruert av oss på Klientens vegne.

Advokatfirmaet vil normalt fakturere påløpt salær og eventuelle utlegg månedlig, men kan velge å avvike fra dette hvor det er naturlig hensett sakens status, likevel slik at:

  • Større utlegg vil bli viderefakturert umiddelbart etter utlegget er pådratt.
  • Fakturering vil bli utført når påløpt, ikke-fakturert salær inklusive merverdiavgift tilsvarer eller overskrider eventuell fastsatt kredittgrense for oppdraget (jf. oppdragsbekreftelsen).

Advokatfirmaet tar forbehold om å fakturere á konto eller kreve forskuddsbetaling. Således kan Advokatfirmaet kreve at Klienten til enhver tid har innestående et forskudd på minimum kr. 30.000 til dekning av salærer og utlegg. Dersom oppdragets omfang og karakter innebærer at det påløper salær og/eller utlegg for mer enn kr. 30.000 i løpet av en måned, kan det kreves at det innbetales et større forskudd, eller at det faktureres hyppigere enn månedlig.

Alle nye Klienter vil som hovedregel bli avkrevd forskudd.

Når det er flere Klienter i samme oppdrag er Klientene solidarisk ansvarlige for salær og utlegg knyttet til oppdraget. Dette gjelder selv om salær og utlegg av praktiske grunner faktureres eller har vært fakturert en eller noen av Klientene.

Klientmidler behandles i henhold til reglene i Advokatforskriften, dog slik at akkumulerte renter på klientmidler tilfaller Advokatfirmaet med mindre annet er uttrykkelig avtalt i den enkelte sak. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for Klientens midler.

Alle Advokatfirmaets faktura har 14 dagers forfall. Ved forsinket betaling vil det påløpe den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling fra forfall til fullt oppgjør har funnet sted.

Eventuelle omkostninger i forbindelse med purringer/betalingspåminnelser samt andre inndrivelsesomkostninger vil bli belastet Klienten.

Faktura fra Advokatfirmaet som er forfalt og ubetalt utgjør et særlig tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 (f), hvilket innebærer at fakturaen som sådan er tilstrekkelig grunnlag for å begjære utlegg.

Advokatfirmaet legger til grunn at Klienten ikke har forsikringsordninger som dekker hele eller deler av Advokatfirmaets salær eller eventuelt ansvar for motpartens utgifter. Advokatfirmaet ber om at det opplyses dersom Klienten har forsikring eller det er ønskelig at vi undersøker om en forsikring kommer til anvendelse i den aktuelle sak. Klienten er uansett ansvarlig for betaling av salær og utlegg til Advokatfirmaet.

En forutsetning for forsvarlig gjennomføring av oppdraget er at Klienten så tidlig som mulig gir Advokatfirmaet alle opplysninger og all dokumentasjon som er eller kan være relevant for oppdraget. Klientens oppfyllelse på dette punkt er nødvendig for at saken skal kunne få det best mulige utfall, og er en forutsetning for at Advokatfirmaet skal kunne jobbe tids- og kostnadseffektivt.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra Advokatfirmaet, og Klienten må videreformidle henvendelser fra motparten og dennes advokat til Advokatfirmaet umiddelbart. Klienten vil få tilsendt kopi av all kommunikasjon til og fra vårt kontor.

Advokatfirmaets salær og utlegg skal betales uavhengig av sakens eller oppdragets utfall.

Selv om Advokatfirmaet har tilkjennegitt oppfatning om hva sakens utfall antas å bli, innebærer ikke det at Advokatfirmaet har rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås. Dersom en rettsprosess tapes, kan klienten i tillegg til egne sakskostnader risikere å bli pålagt å dekke motpartens sakskostnader samt gebyr til retten. Dette er Klientens ansvar.

Dersom en rettsprosess ender med at Klienten blir tilkjent sakskostnader, men beløpet blir satt lavere enn Advokatfirmaets salær eller det følger av lov at tilkjente sakskostnader skal begrenses, vil Klienten likevel måtte betale det overskytende til Advokatfirmaet. Sakskostnadskrav fremsatt på vegne av Klient i rettsprosess kan være lavere enn Advokatfirmaets salær – en slik reduksjon endrer ikke på Klientens betalingsplikt for Advokatfirmaets fulle salærkrav.

Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning.

Advokatfirmaets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til forsikringssum i tegnet ansvarsforsikring. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som Advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som Advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

Enhver medarbeider i Advokatfirmaet har og skal overholde taushetsplikt med hensyn til opplysninger som mottas i forbindelse med oppdraget. For å kunne oppfylle Klientens interesser, tar Advokatfirmaet forbehold om å kunne gi taushetsbelagt informasjon til rådgivere, samarbeidspartnere eller andre (herunder interne medarbeidere) som er engasjert i tilknytning til oppdraget.

Advokatfirmaet vil bruke elektronisk kommunikasjon (e-post) for å kommunisere med Klienten, motparter og andre involverte. For å sikredatamaterialet, benytter Advokatfirmaet profesjonelle leverandører av løsninger for antivirus og brannmurtjenester. Advokatfirmaet skal ikke ha ansvar for tap som følge av feil, mangler, hacking, virus eller nedetid eller liknende som måtte oppstå i forbindelse med elektronisk kommunikasjon. Advokatfirmaet benytter normalt ikke kryptering ved bruk av elektronisk kommunikasjon, men dette kan avtales særskilt. Med mindre Klienten har reservert seg, kan Advokatfirmaet benytte Klientens navn som referanse ved markedsføring av Advokatfirmaets kompetanse.

For å sikre kvaliteten på våre tjenester, har Advokatfirmaet en felles database som inneholder samtlige dokumenter som utarbeides eller bearbeides av firmaets medarbeidere. Databasen inneholder også personopplysninger som forekommer i disse dokumentene. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil Advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger, i samsvar med gjeldende regelverk. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven fremkommer av Advokatfirmaets personvernerklæring som er tilgjengelig på Advokatfirmaets nettsider www.gmco.no.

Advokatfirmaet beholder opphavsrett til alle dokumenter mv. som utarbeides av firmaet i forbindelse med oppdraget.

Klienten kan benytte mottatte eksemplarer av dokumenter mv. i samsvar med formålet bak oppdraget.

Dersom Klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres Klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden.

Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no.

Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

De alminnelige vilkårene for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel. Endringer i timepris får virkning fra og med endringens iverksettelse, vanligvis 1.1 og 1.7 hver år.

keyboard_arrow_up