Foreldelse av krav under motpartens ansvarsforsikring
Sommerlektyre fra Høyesterett

Ny lov om offentlige anskaffelser

NOU 2024: 9 – andre delutredning om ny lov om offentlige anskaffelser er lagt frem.

Første delutredning ble fremlagt november 2023 (NOU 2023: 26). I denne andre delutdredningen er utvalget bedt om å vurdere forholdet til sikkerhet og beredskap, hensynet til lokale og regionale leverandører, åpenhet om eierskap og skatt og regelverkets geografiske virkeområde, endringer i håndhevingssystemet, gjennomføring av håndhevingsdirektivene, avvisningsreglene og lov om anskaffelser i forsyningssektorene og lov om konsesjonskontrakter.

Hovedpunktene i utvalgets forslag:

 • Sikkerhet- og beredskap tas inn i formålsbestemmelsen og får en egen bestemmelse i kapittelet om samfunnshensyn.
 • KOFAs avgjørelser gjøres bindende.
 • Klage til KOFA innen utløpet av karensperioden suspenderer oppdragsgivers mulighet til å inngå kontrakten. 
 • Det overlates til domstolene å ta stilling til om det er grunnlag for å holde oppdragsgiver erstatningsansvarlig for tilbudskostnader eller tapt fortjeneste. Samtidig avskjæres muligheten for å kreve erstatning for tapt fortjeneste som følge av feil som kunne og burde vært anført alt før kontrakten ble inngått.
 • Konkurransetilsynet fører tilsyn med at oppdragsgivere overholder kunngjøringsplikten.
 • Konkurransetilsynet kan fremme sak til KOFA om at en kontrakt skal kjennes «uten virkning».
 • Konkurransetilsynet kan også ilegge overtredelsesgebyr mot ulovlig direkteanskaffelser, og eventuelle klager over Konkurransetilsynets vedtak overprøves av KOFA.
 • Reglene om rettslig klageinteresse harmoniseres med de tilsvarende bestemmelsene om søksmålsadgang etter tvisteloven
 • Sanksjonen «uten virkning» gjøres til hovedreaksjonen mot ulovlige direkteanskaffelser, men kun i en kort periode etter kontraktsinngåelse. Kontrakter kan bare kjennes «uten virkning» med virkning fremover i tid.
 • Nasjonale regler om å avkorte kontrakt og overtredelsesgebyr mot ulovlig direkteanskaffelser for å styrke håndhevingen mot ulovlig direkteanskaffelser.
 • To nye lovbestemmelser om erstatning, en som regulerer erstatning for tilbudskostnader (negativ kontraktsinteresse) og en som gjelder erstatning for fortjenestetap (positiv kontraktsinteresse).
 • Utvalget har utarbeidet forslag til ny lov om anskaffelser i forsyningssektorene og ny lov om konsesjonskontrakter, begge er sydd over samme lest som utkastet til ny lov om offentlige anskaffelser.

Høringsfristen er 16. august 2024.

Les hele utredningen her NOU 2024: 9

keyboard_arrow_up