Avklaring om profesjonsansvar og medvirkning
Bodø

Foreldelse av krav under motpartens ansvarsforsikring

Høyesterett har i en fersk dom avklart om forsikringstakers melding om krav under egen ansvarsforsikring også skal anses for melding om skadelidtes direktekrav mot forsikringsselskapet. (HR-2023-2252-A)

Ysland Eiendom AS engasjerte Byggteam Bodø AS for å utføre prosjekt- og byggeledelse ved oppføring av nybygg. I ettertid oppstod tvist om mangler ved prosjekteringen og Ysland Eiendom AS fremmet krav om erstatning for utbedringskostnader mot Byggteam Bodø AS. Etter hvert ble Byggteam Bodø AS avviklet, og Ysland Eiendom AS fremmet sitt krav direkte overfor Byggtema Bodø AS’ ansvarsforsikringsselskap, Tryg Forsikring. Det var da gått mer enn tre år fra overtakelsen av bygget.

Det følger av forsikringsavtaleloven § 8-6 (3) at

«Krav som er meldt til forsikringsforetaket før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst seks måneder etter at sikrede, eller skadelidte (jf §§ 7-6 og 7-7), har fått særskilt melding i et skriftlig dokument om at foreldelse vil bli påberopt.»

Formålet med bestemmelsen er å hindre at et krav blir foreldet mens den som har meldt kravet, avventer forsikringsselskapets standpunkt, eller mens forhandlinger om kravet pågår.

Det var enighet om at Byggteam Bodø AS hadde meldt sitt krav før egen og Ysland Eiendom AS’ foreldelsesfrister var utløpt. Spørsmålet for Høyesterett var da om det «krav» som var «meldt» fra Byggteam Bodø AS, i relasjon til forsikringsavtaleloven § 8-6 (3), skulle anses for å omfatte også Ysland Eiendom AS’ direktekrav mot forsikringsselskapet.

Høyesteretts enstemmige konklusjon var at en skadelidt som mener å ha direktekrav mot en skadevolders ansvarsforsikringsselskap selv må melde direktekravet til forsikringsselskapet for å komme inn under særregelen om avbrudd av foreldelsesfristen. Ysland Eiendom AS’ direktekrav mot forsikringsselskapet var dermed foreldet.

Ysland Eiendom AS ble ikke hørt med at hensynet til forsikringsselskapet er ivaretatt ved at det har mottatt melding om krav fra sikrede, og dermed må belage seg på forsikringsutbetaling. For Høyesterett var skadelidtes berettigede forventning avgjørende (avsnitt 57):

«At skadelidte har varslet erstatningskravet mot den direkte skadevolderen, gir ikke i seg selv noen berettiget forventning om at direktekravet mot selskapet dermed er ivaretatt.»

Ved krav om erstatning mot kontraktmotparter er det derfor viktig både å avklare tidlig om kontraktmotparten har ansvarsforsikring og melde krav direkte overfor kontraktmotpartens ansvarsforsikringsselskap før utløpet av den ordinære foreldelsesfristen.

Les hele avgjørelsen her: HR-2023-2252-A

keyboard_arrow_up