Når utløses forkjøpsrett til aksjer og eiendom?
Frister for registrering i Brønnøysund innen utgangen av 2023

Havbruksutvalgets utredning er klar

Den 28. september 2023 mottok Nærings- og fiskeridepartementet Havbruksutvalgets utredning (NOU 2023: 23)

Den 28. september 2023 mottok Nærings- og fiskeridepartementet Havbruksutvalgets utredning om hvordan blant annet tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden – NOU 2023: 23, Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping.

Utredningen vil nå bli sendt på høring med høringsfrist 2. januar 2024.

Hovedpunktene i Havbruksutvalgets utredning kan oppsummeres med følgende:

Endring av formålsbestemmelsen i akvakulturloven mv.

Utvalget mener formålsbestemmelsen i akvakulturloven bør endres for å få bedre frem verdiskapning og bærekraft som overordnede og grunnleggende hensyn loven skal fremme. I tillegg mener utvalget at akvakulturlovens virkeområde bør presiseres.

Biosikkerhet

Utvalget mener det er nødvendig å forbedre lokalitetsstrukturen og sikre samordning mellom aktørene i ulike områder som gjør det mulig med bedre og mer effektiv ivaretakelse av biosikkerhet. Bestemmelser om biosikkerhet bør følge av forskrifter knyttet til drift og etablering og ikke tilknyttes selve tillatelsen.

Arealplanlegging og -forvaltning

Utvalget mener en statlig myndighet bør overta større deler av ansvar og myndighet for å utarbeide og vedta arealplaner for sjøområdene, og at ansvaret for å ivareta akvakulturinteresser i arealplaner bør tydeliggjøres i forvaltningen.

Miljøpåvirkning

Utvalget mener dagens trafikklyssystem bør videreføres, men det bør vurderes innført separate handlingsregler for drift og for bærekraftig vekst som kan bety at det stilles ulike krav til god miljøtilstand for drift og for tildeling av vekst. Utvalget mener for øvrig det må innføres en avgift på antall lakselus i anlegget som overskrider tiltaksgrensen.

Akvakulturtillatelser

Utvalget mener akvakulturtillatelser bør bestå av to tillatelser, (i) selskapstillatelse og (ii) lokalitetstillatelse, at lokalitetstillatelse kan knyttes til flere selskapstillatelser og visa versa og at dette bør klargjøres i akvakulturloven. Videre mener utvalget at lokalitetstillatelsen kun skal være geografisk avgrenset, det vil si uten mengdebegrensning. Selskapstillatelsen skal derimot være mengdebegrenset i MTB.

Nye selskapstillatelser som hovedregel bør tildeles ved auksjon, men bør være tidsbegrensede. Lokalitetstillatelser bør tildeles vederlagsfritt etter søknad og bør ikke være tidsbegrensede. I forlengelsen av dette mener utvalget at kombinasjonen av aksjon og tidsbegrensning av selskapstillatelser vil være effektivt for å innhente deler av grunnrenten. Utvalget presiserer imidlertid at det ikke bør innføres tidsbegrensning på selskapstillatelser for laks, ørret og regnbueørret.

Utvalget mener videre at det bør være adgang til å leie selskapstillatelser, og at slik utleie bør utredes nærmere. Det bør fortsatt være adgang til samdrift og samlokalisering på lokaliteter, og forskjellen mellom leie av lokalitet, samdrift og samlokalisering bør klargjøres i regelverket.

Organisering av akvakulturforvaltningen

Utvalget mener at samhandlingen mellom Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og andre relevante forvaltningsorganer må styrkes og at ansvarsfordeling må forenkles og tydeliggjøres. Det bør være statlige myndigheter som tildeler akvakulturtillatelser og dagens system for bør revurderes.

 

Les hele Havbruksutvalgets utredning her: NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

keyboard_arrow_up