Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt?
Nye EØS-terskelverdier

Klar for åpenhetsloven?

Fra 1. juli 2022 pålegges større virksomheter informasjonsplikt og plikt til å gjennomføre og dokumentere aktsomhetsvurderinger om virksomhetens forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Tilsynet med åpenhetsloven er tillagt Forbrukertilsynet.

Hvilke virksomheter omfattes?

Åpenhetsloven gjelder for «større virksomheter» som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, og omfatter allmennaksjeselskaper, børsnoterte selskaper og alle virksomheter som på balansedagen overskrider minst to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt: MNOK 70
  • Balansesum: MNOK 35
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Morselskap er omfattet dersom mor- og datterselskaper oppfyller kravene sett som en enhet.

Hvilke forpliktelser må oppfylles?

Virksomheter som omfattes av loven pålegges i praksis følgende plikter:

Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger: Det skal gjennomføres aktsomhetsvurderinger som er forholdsmessige i hensyntatt virksomhetens størrelse. Aktsomhetsvurderingene skal gjennomføres regelmessig. Vurderingene skal bygge på OECDs retningslinjer, likevel slik at kravene etter åpenhetsloven er begrenset til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger: En redegjørelse for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres årlig innen 30. juni (første gang 30. juni 2023) og minimum være lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. Redegjørelsen må oppfylle lovens minimumskrav til innhold: a) en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold; b) opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger; og c) opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Informasjonsplikt: Med hjemmel i åpenhetsloven kan «enhver» kreve å få informasjon om hvordan virksomheten følger opp de negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Informasjonen skal i utgangspunktet gis skriftlig innen 3 uker fra virksomheten mottok forespørselen.

Tilsynets anbefalte forberedelser

Forbrukertilsynet har anbefalt at virksomhetene straks går i gang med forberedelser for å kunne imøtekomme lovens krav når denne trer i kraft i juli. Les Forbrukertilsynets fem punkter her: Kom i gang med åpenhetsloven

Forbrukertilsynet har uttalt at det den første tiden etter lovens ikrafttredelse vil prioritere veiledning, men utelukker ikke sanksjoner ved klare brudd eller overfor virksomheter som ikke har igangsatt nødvendig arbeid for å innrette seg etter loven.

keyboard_arrow_up